OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo posameznikom skladno s tretjim odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektih podjetja BAVARSKI STOLP d.o.o. (Hotel InterContinental Ljubljana).

 1. Upravljavec, ki izvaja videonadzor
 • BAVARSKI STOLP, investicijsko podjetje, d.o.o.
 • Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 6779689000, davčna številka: SI 71946349
 • e-naslov: ljuha.info@ihg.com
 • odgovorna oseba pri upravljavcu: Duško Božić, direktor
 1. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO)

Petra Jereb, e-naslov: info@opj.si

 1. Namen izvajanja nadzora

Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe BAVARSKI STOLP d.o.o. (Hotel InterContinental Ljubljana) ter zaradi kontrole vstopa in izstopa, vse skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo f. točke prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR.

Za varnost zaposlenih in gostov ter njihovega premoženja, kot tudi premoženja družbe, je nujno potrebno, da se izvaja videonadzor v vseh vstopnih točkah v hotel kot tudi na vseh mestih, kjer se lahko gosti in zaposleni prosto gibajo. Zaradi velike površine hotela je vsak drug način varovanja ljudi in premoženja manj učinkovit.

V ta namen obdelujemo naslednje osebne podatke: posnetek posameznika (slika), podatek o lokaciji, datum in čas posnetka. 

Upravljavec je pred uvedbo videonadzora izvedel test tehtanja, s katerim je ugotovil, da zakoniti interes upravljavca prevlada nad upravičenim pričakovanjem zasebnosti posameznikov na posnetkih. Povzeto je upravljavec ugotovil, da se v hotelu vsakodnevno izmenja večje število gostov hotela kot tudi zunanjih obiskovalcev, pri tem pa je površina hotela tako velika, da lahko družba svoje premoženje in varnost ljudi v hoteli varuje zgolj z uporabo videonadzornega sistema. Gostje, še zlasti tisti, ki v hotelu prenočijo, pričakujejo visoko mero varnosti. Kolektivni interes gostov po varnem bivanju v hotelu prevlada nad morebitnim interesom posameznikov do zasebnosti. Pri tem je pomembno, da so pod videonadzorom zgolj skupni prostori, kjer ima dostop več gostov ali obiskovalcev hotela, ali več zaposlenih, med tem, ko so v hotelski sobah, sanitarijah, garderobah, dvigalih, pisarnah, ipd. zagotavlja večja mera zasebnosti in se videonadzor v tovrstnih prostorih ne izvaja.

 1. Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema

Pooblaščene osebe v družbi BAVARSKI STOLP d.o.o. in pogodbeni izvajalec storitev varovanja, skladno s sklepi o uvedbi videonadzora.

 1. Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema

Vaših osebnih podatkov, zbranih na podlagi izvajanja videonadzora, ne bomo hranili več kot 30 dni. V primeru, da podatke potrebujemo za namene kazenskih ali drugih uradnih postopkov, jih bomo hranili še ves čas trajanja takega postopka. Podatke bomo posredovali pristojnim državnim organom (policija, sodišče, idr.) na podlagi ustrezne odločbe pristojnih organov in skladno z zakonskimi dolžnostmi.

Druge informacije v zvezi z izvajanje nadzora in nadaljnjih obdelavah:

 • v zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,
 • videoposnetki se ne prenašajo v tretje države,
 • v okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka,
 • dogajanje spremljamo v živo, pri čemer imajo dostop do žive slike zgolj pooblaščene osebe upravljavca in pogodbeni izvajalec storitev varovanja,
 • ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov,
 • zvočna intervencija ni mogoča.
 1. Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema:

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera, ima pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda na elektronski naslov ljuha.info@ihg.com ali na naslov BAVARSKI STOLP d.o.o., Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.

Izpolnitev upravičene zahteve BAVARSKI STOLP d.o.o. izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. BAVARSKI STOLP d.o.o. o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov ljuha.info@ihg.com ali po pošti na naslov: BAVARSKI STOLP d.o.o., Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Ljubljana,15.9.2023

BAVARSKI STOLP d.o.o.
Duško Božić
direktor